دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 2 بهمن 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

O1

اجرای عملیات نما 96.6.%-  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 97.8%- اجرای عملیات سرامیک 98.7%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   43%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   97.5% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 29%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 90%  –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 35% اجرای محوطه 77.5%

O2

اجرای عملیات نما 98% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 97%-اجرای عملیات سرامیک 100%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   50%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    93% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   99% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%   اجرای عملیات فلاشینگ 79.5%

اجرای سقف کاذب 27% اجرای درب و پنجره   48%upvc

Q1a-

اجرای عملیات نما 99% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 97.5% -اجرای عملیات سرامیک  94%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   37%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    73% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات دیوار چینی 100% – اجرای عملیات اسکلت سقف 100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%- عملیات سقف کاذب4% . اجرای فلاشینگ 72.50% اجرای درب و یراق آلات 26% اجرای محوطه 64%

Q1b-

اجرای عملیات نما 96% –  اجرای عملیات کاشی کاری  97.5%  –   اجرای عملیات سرامیک 90%  – اجرای عملیات سنگ پله  98.7%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   35.5%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    64% –   اجرای سفید کاری 72%

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور91%  شروع اجرای سقف کاذب 3%. اجرای فلاشینگ 20.66%اجرای محوطه 17%

Q1c-

اجرای عملیات نما 100% –  اجرای عملیات کاشی کاری  90%  –  اجرای عملیات سرامیک 93%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   48%   –    اجرای عملیات سفید کاری 76.5%

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    59% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –  اجرای سقف کاذب  5.7%

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%  -اجرای در و یراق آلات19% اجرای محوطه 29%

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 4 دیماه1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

O1

اجرای عملیات نما 96.%-  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 97%- اجرای عملیات سرامیک 98%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   43%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   97.5% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 29%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 88%  –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 34% اجرای محوطه 77.5%

O2

اجرای عملیات نما 98% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 97%-اجرای عملیات سرامیک 98%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   50%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    89% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   99% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%   اجرای عملیات فلاشینگ 79.5%

اجرای سقف کاذب 25% اجرای درب و پنجره   35%upvc

Q1a-

اجرای عملیات نما 99% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 96% -اجرای عملیات سرامیک  93.5%  – اجرای عملیات سنگ پله  98%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   37%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    67% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات دیوار چینی 100% – اجرای عملیات اسکلت سقف 100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%- شروع عملیات سقف کاذب . اجرای فلاشینگ 72.50% اجرای درب و یراق آلات 25.7% اجرای محوطه 63%

Q1b-

اجرای عملیات نما 96% –  اجرای عملیات کاشی کاری  94%  –   اجرای عملیات سرامیک 80%  – اجرای عملیات سنگ پله  98.7%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   33%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    62.7% –   اجرای سفید کاری 63%

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور82.5%  شروع اجرای سقف کاذب 3%. اجرای فلاشینگ 20.66%اجرای محوطه 11%

Q1c-

اجرای عملیات نما 100% –  اجرای عملیات کاشی کاری  90%  –  اجرای عملیات سرامیک 92.6%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   46%   –    اجرای عملیات سفید کاری 76%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    57.7% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –  شروع اجرای سقف کاذب

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%  -اجرای در و یراق آلات19% اجرای محوطه 26%

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 8آذر 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

   تحویل موقت

O1

اجرای عملیات نما 95%-  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 96%- اجرای عملیات سرامیک 98%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   41.5%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   97.5% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 29%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 85%   –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 31%

O2

اجرای عملیات نما 94% –  اجرای عملیات کاشی کاری  98%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 90%-اجرای عملیات سرامیک 96%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   46%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    85% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   99% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 95%   اجرای عملیات فلاشینگ 69%

Q1a-

اجرای عملیات نما 99% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 94.5% -اجرای عملیات سرامیک  91%  – اجرای عملیات سنگ پله  95%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   37%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    62% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات دیوار چینی 100% – اجرای عملیات اسکلت سقف 100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%- شروع عملیات سقف کاذب . اجرای فلاشینگ 72.50%

Q1c

اجرای عملیات نما 99% –  اجرای عملیات کاشی کاری  90%  –  اجرای عملیات سرامیک 8981.5%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   45.5%   –    اجرای عملیات سفید کاری 75%

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    56% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –  شروع اجرای سقف کاذب

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 99%  -اجرای در و یراق آلات19%

 Q1b-

اجرای عملیات نما 93% –  اجرای عملیات کاشی کاری  88.5%  –   اجرای عملیات سرامیک 70%  – اجرای عملیات سنگ پله  90%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   32%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    62% –   اجرای سفید کاری 57%

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99.59%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور74%  شروع اجرای سقف کاذب 3%. اجرای فلاشینگ 20.66%اجرای محوطه 11%

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 1 آبان 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

اجرای عملیات نما 99.3% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 100%- اجرای عملیات سرامیک 100%  –   اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   51%   –    شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   88% – اجرای عملیات پنجره upvc  81%  شروع اجرای عملیات سقف کاذب 13%

اجرای فلاشینگ 98.3% اجرای عملیات درب واحدها 95%

اجرای عملیات نما 91%-  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 89%- اجرای عملیات سرامیک 97%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   40%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   96% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 10.6%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%   –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 31%

اجرای عملیات نما 93% –  اجرای عملیات کاشی کاری  96%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 83.5%-اجرای عملیات سرامیک 89%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   44%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    81% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   99% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 95%   اجرای عملیات فلاشینگ 51%

اجرای عملیات نما 98.5% –  اجرای عملیات کاشی کاری  97.50%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 85% -اجرای عملیات سرامیک  87%  – اجرای عملیات سنگ پله  95%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   35.5%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    57% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات دیوار چینی 100% – اجرای عملیات اسکلت سقف 100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%- شروع عملیات سقف کاذب . اجرای فلاشینگ 72.50%

اجرای عملیات نما 93% –  اجرای عملیات کاشی کاری  87%  –   اجرای عملیات سرامیک 56%  – اجرای عملیات سنگ پله  86.5%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   30.5%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    57% –   اجرای سفید کاری 55.5%

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99.59%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور52.5%  شروع اجرای سقف کاذب 3%. اجرای فلاشینگ 20.66%اجرای محوطه 11%

اجرای عملیات نما 99% –  اجرای عملیات کاشی کاری  90%  –  اجرای عملیات سرامیک 81.5%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   45%   –    اجرای عملیات سفید کاری 68%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    51.5% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –  شروع اجرای سقف کاذب

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 95%  -اجرای در و یراق آلات19%

ساخت پنل پیش ساخته سقف

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 4 مهرماه 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

اجرای عملیات نما 99.3% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 100%- اجرای عملیات سرامیک 100%  –   اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   49%   –    شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   86.5% – اجرای عملیات پنجره upvc  66%  شروع اجرای عملیات سقف کاذب 13%

اجرای فلاشینگ 98.3% اجرای عملیات درب واحدها 56%

اجرای عملیات نما 89.27%-  اجرای عملیات کاشی کاری  98.4%  –  اجرای عملیات سفید کاری 86.5%- اجرای عملیات سرامیک 96%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   40%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   95% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 10.6%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%   –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 31%

اجرای عملیات نما 89.5% –  اجرای عملیات کاشی کاری  91%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 81.5%-اجرای عملیات سرامیک 87%  – اجرای عملیات سنگ پله  97%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   41.5%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    76% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 96.5%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   92.5% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 95%   اجرای عملیات فلاشینگ 47%

اجرای عملیات نما 98.36% –  اجرای عملیات کاشی کاری  96.50%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 75% -اجرای عملیات سرامیک  80.77%  – اجرای عملیات سنگ پله  95%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   35.11%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    56.16% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%- شروع عملیات سقف کاذب . اجرای فلاشینگ 72.50%

اجرای عملیات نما 92.32% –  اجرای عملیات کاشی کاری  87%  –   اجرای عملیات سرامیک 51.34%  – اجرای عملیات سنگ پله  85%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   28.50% – اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    56.81% –   اجرای سفید کاری 54%

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99.59%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور52.5%  شروع اجرای سقف کاذب . اجرای فلاشینگ 20.66%اجرای محوطه 11%

اجرای عملیات نما 97.50% –  اجرای عملیات کاشی کاری  90%  –  اجرای عملیات سرامیک 73.56%  – اجرای عملیات سنگ پله  99.51%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   44%   –    اجرای عملیات سفید کاری 63.75%

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    50.73% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –  شروع اجرای سقف کاذب

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 91.25%   شروع اجرای در و یراق آلات

اجرای سقف و ستون طبقه دوم و سوم

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 6 شهریور ماه 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

آماده تحویل موقت

U3

اجرای عملیات نما 99% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 99.5%- اجرای عملیات سرامیک 100%  –   اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   49%   –    شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   81% – اجرای عملیات پنجره upvc  66%  شروع اجرای عملیات سقف کاذب 13%

اجرای فلاشینگ 98% اجرای عملیات درب واحدها 26.5%

O1

اجرای عملیات نما 86%-  اجرای عملیات کاشی کاری  95%  –  اجرای عملیات سفید کاری 76%- اجرای عملیات سرامیک 88%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   39.5%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   93.5% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 9/5%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 75%   –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 18% –

O2

اجرای عملیات نما 86.5% –  اجرای عملیات کاشی کاری  89%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 78.5%-اجرای عملیات سرامیک 82%  – اجرای عملیات سنگ پله  96%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   37.5%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    75% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 94.5%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   90.5% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 85%   اجرای عملیات فلاشینگ 44%

Q1a

اجرای عملیات نما 97% –  اجرای عملیات کاشی کاری  94%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 65.5% -اجرای عملیات سرامیک  60%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   33%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    49.5% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 93%

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%- شروع عملیات سقف کاذب . اجرای فلاشینگ 68%

Q1b

اجرای عملیات نما 90% –  اجرای عملیات کاشی کاری  87%  –   اجرای عملیات سرامیک 43%  – اجرای عملیات سنگ پله  85%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   26.5%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    54% –   اجرای سفید کاری 51.5%

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99.5%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور52.5%  شروع اجرای سقف کاذب . اجرای فلاشینگ 15.5%   اجرای محوطه 11%

Q1c

اجرای عملیات نما 97% –  اجرای عملیات کاشی کاری  89.5%  –  اجرای عملیات سرامیک 61%  – اجرای عملیات سنگ پله  99.50%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   44%   –    اجرای عملیات سفید کاری 58%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    49.5% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 87.5%   شروع اجرای نصب در و یراق آلات

اجرای سقف اول – اجرای بخشی از سقف دوم

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 2مردادماه1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

آماده تحویل موقت

اجرای عملیات نما 98% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 99%- اجرای عملیات سرامیک 99%  –   اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   49%   –    شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   81% – اجرای عملیات پنجره upvc  55%  شروع اجرای عملیات سقف کاذب 7%

اجرای عملیات نما 76%-  اجرای عملیات کاشی کاری  88%  –  اجرای عملیات سفید کاری 66%- اجرای عملیات سرامیک 80%  – اجرای عملیات سنگ پله  100%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   34%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   91% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 7%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 75%   –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 16.7%

اجرای عملیات نما 84% –  اجرای عملیات کاشی کاری  83.19%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 62%-اجرای عملیات سرامیک 73%  – اجرای عملیات سنگ پله  93.5%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   30%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    74% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 94%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   90% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 65%

اجرای عملیات نما 95% –  اجرای عملیات کاشی کاری  94%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 58% -اجرای عملیات سرامیک 48%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   32%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    47% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 87%   اجرای عملیات کف سازی 58.23%  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%-

اجرای عملیات نما 85% –  اجرای عملیات کاشی کاری  78%  –   اجرای عملیات سرامیک 37%  – اجرای عملیات سنگ پله  77%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   25%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    53% –

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور45%

اجرای عملیات نما 94% –  اجرای عملیات کاشی کاری  85%  –  اجرای عملیات سرامیک 53%  – اجرای عملیات سنگ پله  99.50%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   41%   –    اجرای عملیات سفید کاری 56%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    49% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 70%

اجرای عملیات سقف گذاری سقف اول

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 6 تیر ماه 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

آماده تحویل موقت

اجرای عملیات نما 98.50% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100% -اجرای عملیات سفید کاری- 99.9%- اجرای عملیات سرامیک 100%  – اجرای عملیات سنگ پله  100% – اجرای عملیات فلاشینگ  86.68% –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی 43.2% اجرای عملیات سقف کاذب 97.68% – اجرای عملیات درب و پنجره upvc90.37% اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی 97.22%

اجرای عملیات دیوار چینی  100%  اجرای عملیات اسکلت سقف   100%  اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%   اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی آسانسور 100%

اجرای عملیات نما 97% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100%  –  اجرای عملیات سفید کاری 99%- اجرای عملیات سرامیک 98%  –   اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   48%   –    شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   81% – اجرای عملیات پنجره upvc  32%  شروع اجرای عملیات سقف کاذب 7%

اجرای عملیات نما 76%-  اجرای عملیات کاشی کاری  83.19%  –  اجرای عملیات سفید کاری 52.39%- اجرای عملیات سرامیک 62.37%  – اجرای عملیات سنگ پله  99.75%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   33.87%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   89% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- شروع اجرای سقف کاذب 6.45%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%   –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 16.7%

اجرای عملیات نما 75.15% –  اجرای عملیات کاشی کاری  83.19%-  –  اجرای عملیات سفید کاری 55%-اجرای عملیات سرامیک 64.50%  – اجرای عملیات سنگ پله  93.5%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   28.3%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    72% –

اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 86%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   83.6% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 65%

اجرای عملیات نما 95% –  اجرای عملیات کاشی کاری  94.5%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 48% -اجرای عملیات سرامیک 33.8%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   30.32%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    46.12% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 87%   اجرای عملیات کف سازی 58.23%  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%-

اجرای عملیات نما 82.76% –  اجرای عملیات کاشی کاری  77.17%  –   اجرای عملیات سرامیک 33.8%  – اجرای عملیات سنگ پله  66%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   24%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    52.87% –

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور40%

اجرای عملیات نما 90% –  اجرای عملیات کاشی کاری  79.50%  –  اجرای عملیات سرامیک 45.50%  – اجرای عملیات سنگ پله  99.50%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   39.5%   –    اجرای عملیات سفید کاری 41.64%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    48.55% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 70%   اجرای عملیات کف سازی 66.19%-

اجرای قالب بندی سقف پارت A

اجرای و نصب پنل های سقفی

دیدبان برج های اطلس به روز شده در تاریخ 9خرداد ماه 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

آماده تحویل موقت

اجرای عملیات نما 98% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100% -اجرای عملیات سفید کاری- 100%- اجرای عملیات سرامیک 100%  – اجرای عملیات سنگ پله  100% – –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی  40%  اجرای عملیات سقف کاذب 83% – اجرای عملیات درب و پنجره upvc91% اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی 97%    اجرای عملیات محوطه سازی 94%

اجرای عملیات دیوار چینی  100%  اجرای عملیات اسکلت سقف   100%  اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%   اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی آسانسور 100%

اجرای عملیات نما 75%-  اجرای عملیات کاشی کاری  68%  –  اجرای عملیات سفید کاری 45%- اجرای عملیات سرامیک 56%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   34%   –    اجرای عملیات محوطه سازی 50% اجرای  عملیات سقف کاذب 7%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   84% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات کف سازی 65  –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  – اجرای عملیات محوطه سازی 50%

اجرای عملیات نما 67% –  اجرای عملیات کاشی کاری  81%-  –  عملیات سفید کاری 37%-اجرای عملیات سرامیک 53%  – اجرای عملیات سنگ پله  93%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   25%   –

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    71% –

اجرای عملیات دیوار چینی  93% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 86%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   83% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 60% اجرای عملیات محوطه سازی 22%

اجرای عملیات نما 95% –  اجرای عملیات کاشی کاری  99.5%  –  اجرای عملیات سفید کاری 89%- اجرای عملیات سرامیک 97.5%  –   اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   47%   –    شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   76% – اجرای عملیات سرامیک کف و بدنه لابی 96% اجرای عملیات نصب پنجره 27%

اجرای عملیات فلاشینگ  85%

اجرای عملیات نما 95% –  اجرای عملیات کاشی کاری  60%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 36% -اجرای عملیات سرامیک 30%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   29%   –   اجرای عملیات فلاشینگ 65%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی  45% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 85%   اجرای عملیات کف سازی 64% –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%-اجرای عملیات محوطه سازی 58%

اجرای عملیات نما 46% –  اجرای عملیات کاشی کاری  68%  –   اجرای عملیات سرامیک 30%  – اجرای عملیات سنگ پله  63%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی  23%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   52% –  شروع اجرای عملیات فلاشینگ 15% – اجرای عملیات سفید کاری 22%

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –  شروع اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 10%   اجرای عملیات کف سازی 48  –  شروعاجرای عملیات محوطه سازی 11%

اجرای عملیات نما 86% –  اجرای عملیات کاشی کاری  74%  –  اجرای عملیات سرامیک 45%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   34%   –    اجرای عملیات سفید کاری 31%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    48% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 30%   اجرای عملیات کف سازی 50%  –  شروع اجرای عملیات محوطه سازی 26%

دیدبان فاز 6 به روز شده در تاریخ 4 اردیبهشت 1400

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

تحویل موقت

آماده تحویل موقت

آماده تحویل موقت

Q1a-

اجرای عملیات نما 95% –  اجرای عملیات کاشی کاری  60%  – – اجرای  عملیات سفید کاری 36% -اجرای عملیات سرامیک 30%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   23%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    41% – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 85%   اجرای عملیات کف سازی 56  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100%-

Q1b-

اجرای عملیات نما 46% –  اجرای عملیات کاشی کاری  55%  –   اجرای عملیات سرامیک 27%  – اجرای عملیات سنگ پله  63%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   20%   –     اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    46% –

– اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 99%-اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  – اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 10%   اجرای عملیات کف سازی 48  –

Q1c

اجرای عملیات نما 81% –  اجرای عملیات کاشی کاری  60%  –  اجرای عملیات سرامیک 38%  – اجرای عملیات سنگ پله  97%-  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   21%   –    اجرای عملیات سفید کاری 26%

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    40% –  اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –

اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%- اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 30%   اجرای عملیات کف سازی 48  –

m

اجرای عملیات نما 97% –  اجرای عملیات کاشی کاری  100% -اجرای عملیات سفید کاری- 98%- اجرای عملیات سرامیک 100%  – اجرای عملیات سنگ پله  100% – اجرای عملیات فلاشینگ  75% –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی  32%  اجرای عملیات سقف کاذب 83% – اجرای عملیات درب و پنجره upvc64% اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی 95%

اجرای عملیات دیوار چینی  100%  اجرای عملیات اسکلت سقف   100%  اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%   اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی آسانسور 100%

O1

اجرای عملیات نما 72%-  اجرای عملیات کاشی کاری  68%  –  اجرای عملیات سفید کاری 39%- اجرای عملیات سرامیک 51%  – اجرای عملیات سنگ پله  99%- اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   32%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   79% –     –    اجرای عملیات دیوار چینی  100% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 100%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   100%  –    اجرای عملیات کچ و خاک 100% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 100%   اجرای عملیات کف سازی 65  –   اجرای عملیات شاسی کشی منابع بام  100%  –   اجرای عملیات فلاشینگ 16%

O2

اجرای عملیات نما 53% –  اجرای عملیات کاشی کاری  73%-  –  شروع عملیات سفید کاری 20%-اجرای عملیات سرامیک 47%  – اجرای عملیات سنگ پله  93%- –  اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   23%   –

 اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی    65% –

اجرای عملیات دیوار چینی  93% – اجرای عملیات اسکلت سقف  100%- اجرای عملیات نصب چهار چوب درب ها 86%-

اجرای عملیات فرم درب و پنجره   82% اجرای عملیات شاسی کشی اسانسور 50%   اجرای عملیات کف سازی 57  –

U3

اجرای عملیات نما 87% –  اجرای عملیات کاشی کاری  94%  –  اجرای عملیات سفید کاری 80%- اجرای عملیات سرامیک 88%  –   اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی   45%   –    شاسی کشی اسانسور 100%

اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی   71% – اجرای عملیات کف سازی 95

Q1D

اتمام فنداسیون پارت A-B-C

آرماتوربندی ستون های سقف اول پارت A-B-C

اتمام فنداسیون پارکینگ های پارت E1-E3-E5

آرماتور بندی ستون های سقف اول پارکینگ E1-E3-E5