مجموعه مسکونی سوسن فاز 6

مجموعه مسکونی سوسن شامل 3 بلوک با نام های P1-P2 و P3 است که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر12070 متر مربع می باشد.
بلوکهای P1 , P2 به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
تعداد طبقات مسکونی بلوک p3 چهارده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن 2 طبقه می باشد. این بلوک از 4 آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. و در هر طبقه تعداد 10 مسکونی واحد وجود دارد.