مجموعه مسکونی آفتابگردان فاز 6

مجموعه مسکونی آفتابگردان شامل 3 بلوک با نام های E1-E2 و E3 است که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر 18180 متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک ها 14 و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن 2 طبقه می باشد. این بلوکها از 6 آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 

در هر طبقه تعداد 14  واحد مسکونی وجود دارد.