مجموعه مسکونی رعنا فاز 6

مجموعه مسکونی رعنا شامل 3 بلوک با نام های Q3a – Q3b و Q3c است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر17993 متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک ها 19 و پارکینگ این مجموعه ها 2 طبقه می باشد. این بلوکها از آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد 10 واحد مسکونی را می توان مشاهده نمود.