مجموعه مسکونی مینا فاز 6

مجموعه مسکونی مینا در فاز 6 شامل 1 بلوک با نام M است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر39482 متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک 18و طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه 2 طبقه می باشد. این بلوک از آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده است. 
در هر طبقه تعداد 15 واحد مسکونی وجود دارد.

default