مجموعه مسکونی رز فاز 6

مجموعه مسکونی رز شامل تک بلوکی به نام K می باشد که مساحت عرصه این مجموعه 8793 متر مربع است.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک 18  و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن 2 طبقه می باشد. این بلوک از 4 آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده است. 
در هر طبقه تعداد 9 واحد مسکونی وجود دارد