مجموعه مسکونی شبنم فاز 6 

مجموعه مسکونی شبنم شامل 3 بلوک با نام های V1-V2 و V3 است که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر 24312 متر مربع می باشد.

تعداد طبقات مسکونی بلوک های V2 و V3 چهارده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن 2 طبقه می باشد. این بلوکها از 6 آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند.

در هر طبقه تعداد 14 واحد مسکونی وجود دارد.