مجموعه مسکونی بنفشه فاز 6

مجموعه مسکونی بنفشه شامل 6 بلوک با نام های N1-N2-N3-N4-O1 و O2 است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر36558 متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های N1 و N4 16و تعداد طبقات N2 و N3 14 طبقه هستند طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه ها به ترتیب 2 و 3 طبقه می باشد. این بلوکها از 4 آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد 8 واحد مسکونی را می توان مشاهده نمود.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های O1 و O2 شانزده طبقه است طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه 3 طبقه می باشد. این بلوکها از 6 آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 

در هر طبقه تعداد 16 واحد مسکونی وجود دارد.

N1-N4

 

O1 -O2