شهر بازی

F42.jpg

مجتمع بزرگ آبشار با ایجاد فضایی مناسب جهت احداث شهربازی و مجموعه های علمی و تفریحی شهری از خاطره و تفریح را بنا خواهد گذاشت تا فرح بخش خاطر شهروندان و مسافران باشد.