مجموعه مسکونی اقاقیا فاز 6

مجموعه مسکونی اقاقیا شامل 4 بلوک با نام های U1-U2-U3 و U4 می باشد که مساحت عرصه این مجموعه 30729 متر مربع است.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های U2 و U4 چهارده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن 2 طبقه می باشد. این بلوکها از آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد 14 مسکونی واحد وجود دارد.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های U1 و U3 پانزده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن 3 طبقه می باشد. این بلوکها از آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد 18 مسکونی واحد وجود دارد.

u1